}

paxbaby產品原來仲有其他用法!?

PAXBABY HK 張貼

好多謝Hedy媽媽一直咁有心同我哋分享佢用paxbaby產品嘅心得,小編真喺從媽媽們學到好多野!而且仲會發現好多唔同用法😳😳而我哋又會集眾媽媽嘅經驗,去幫更多一直受BB皮膚過敏,乾燥,紅面,甚至濕疹問題困擾嘅媽媽們!今次Hedy媽媽仲發現左新大陸!睇下佢發現左咩?

今次係我要用到paxbaby幫我舒緩過敏症狀,早前我因爲面部及身體岀現過敏而導致岀現好多又痕又腫又紅嘅疹(附圖),因為唔想用類固醇,但又痕到瞓唔到,紅腫到根本連化妝都遮蓋唔到,諗諗下就試下攞Hedy用緊嘅paxbaby沖涼皀用,我用左黎洗面同沖涼,洗完係無咁痕亦唔會好乾嘅感覺(因為好多番皀用左都有較乾感覺),用完paxbaby嘅番皂後再用埋個cream,過敏症狀係靜止左,無咁痕同紅腫開始減退,依家我都keep用,暫時差不多一個月未有再復發,依家每日早晚用,洛完妝就用番皂洗面再用cream,每次用完個皂洗完面摸下塊面好似有層膜咁好舒服,上妝都貼服左,呢個天氣好容易岀面油,但用左又無以前咁多面油,依家除左卸妝水外,其他品牌護膚品都已經封存了😂,每日我只keep住用卸妝水同paxbaby番皂加cream加oil已經好足夠,但呢個天氣因爲會成日開冷氣瞓覺,我會將oil放於睡覺時同cream一齊用,好讓皮膚好好吸收,第二日上妝就更加貼服⋯⋯好開心原來paxbaby產品不單止俾小朋友嬰兒使用,原來大人用都好好⋯⋯

我試完好似發現新大陸咁,開心到即刻同paxbaby分享我嘅新嘗試😂😂😂😂😂大家不妨都試下⋯⋯」


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →


0 則留言

發表留言

請注意,留言必須通過審核才能發佈。